واحد تحقيق و توسعه شركت تكلان توس با بكارگيرﻯ كارشناسان ماهر و با تجربه و نيز با كمك
 
Continental Teves و FTE و حمايت طرفهاﻯ انتقال تكنولوژﻯ خود ، يعنی شركتهاﻯ
 
.گام هاﻯ موثرﻯ را جهت نيل به اصول طراحی و فن آورﻯ پيشرفته جهانی برداشته است
 
، كار گروهی متخصصين اين واحد از طراحی ابتدايی گرفته تا ساخت نمونه هاﻯ اوليه
 
شبيه سازﻯ ، انجام آزمايشها ، بهينه سازﻯ و نهايتاً دست يابی به محصولات آماده
 
و رعايت استاندارد هاﻯ CAE , CAM , CAD با بهره گيرﻯ از آخرين نسخه هاﻯ نرم افزارﻯ
.مربوطه در بالاترين سطح انجام می شود
 
: واحد تحقيق و توسعه در راستاﻯ اجراﻯ استراتژﻯ هاﻯ شركت اهداف ذيل را دنبال می كند
لطفا كليك كنيد
تاسيس مراكز بازاريابی منطقه اﻯ جهت انجام مطالعات براﻯ محصولاتی با فن آورﻯ پيشرفته
-
ارايه خدمات به مشتريان و رفع نيازمنديهاﻯ ايشان به واسطه ارتقاﻯ كيفيت در طراحی
-  
و نو آورﻯ در محصولات
   
طراحی و ساخت سيستم هاﻯ كنترل هوشمند ترمز
-  
پايدارﻯ مجموعه شاسی خودرو جهت دستيابی به حداكثر سطح ايمنی و آسايش
-  
هنگام رانندگی
   
بهره گيرﻯ از فلزات سبك در طراحی و ساخت قطعات سيستم هاﻯ ترمز و كلاچ
-
گسترش تحقيقات فنی در راستاﻯ حمايت از ابتكارات و ابداعات
-
 
لطفا كليك كنيد
 
(سیدمرتضی کامرانی(مهندس مكانيك
  :
مدير واحد تحقيق و توسعه
    :
پست الكترونيكی
           

طراحی شده در مرکز کامپيوتر شرکت توليدی و صنعتی تکلان توس ١٣٨٦

  Toklan Toos Home