به سايت شركت توليدی و صنعتی تكلان توس خوش آمديد
 
 

(ABS) توليد كننده سيستمهای هيدروليكی ترمز و كلاچ انواع خودرو و سيستم ضد قفل ترمز

   
 
FTE automotive GmbH (FAG) تحت ليسانس شركت
       
 
آلمان Continental Teves AG & Co. oHG و شركت سهامی
     
 
مشهد - كيلومتر ٢٠ جاده قوچان
:
آدرس دفتر مركزی و كارخانه
 
 
شهرك صنعتی توس - کدپستی٩١٨٥١٧٦٤٩٩
       
   
٣٣٦١ - ٩١٣٧٥
: صندوق پستی  
 
+٩٨
٥١ ٣٥٤١١١٣٤ : تلفن  
  +٩٨ ٥١ ٣٥٤١٢٣٣٥   : دور نگار  
  : پست الكترونيكی  
 
خيابان سپهبد قره نی - خيابان شهيد كلانتری شرقی ، پلاك ٤٩
: آدرس دفتر تهران  
 
طبقه دوم ، واحد ٤ - كدپستی ١٥٨٤٧
   
   
٣٦٦٨ - ١٥٨١٥
: صندوق پستی  
  +٩٨ ٢١ ٨٨٤٩٠٢٥٦   : تلفن  
  +٩٨ ٢١ ٨٨٨٢٣٦٥٠ : دور نگار  
 
١٣٨٦
/١٢ /٢٥ : آخرين تاريخ بازنگری  
       
 
 

طراحی شده در مرکز کامپيوتر شرکت توليدی و صنعتی تکلان توس ١٣٨٦