« (كاليپر ( پمپ ترمز ديسكی »
« پمپ اصلی ترمز »
« سيلندر چرخ »
« پمپ كلاچ بالا »
« پمپ كلاچ پايين »
« (EBD) با سيستم الكترونيكی توزيع نيروﻯ ترمز گيرﻯ (ABS MK20 E) سيستم ضدقفل ترمز »
طراحی شده در مرکز کامپيوتر شرکت توليدی و صنعتی تکلان توس ١٣٨٦
  Toklan Toos Home