خط مشی زيست محيطی :
شركت توليدي وصنعتي تكلان توس توليد كنندة سيستم هاي هيدروليك ترمز و كلاچ و سيستم هاي ترمز ضد قفل انواع خودرو، با الزام به رعايت كلية قوانين زيست محيطي ملي و منطقه اي و استاندارد ISO 14001:2004 در راستاي تكامل خويش و ارج نهادن به محيط زيست، اهداف زير را تعيين و در فعاليتهاي جاري و توسعه اي خود، اين موارد را ملحوظ مي دارد:
1 - حفاظت و صيانت از محيط زيست، با مراقبت و پيشگيري از آلودگي منابع آب، خاك، هوا و محيط زيست با كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و دفع اصولي ضايعات
2 - بهينه سازي مصرف منابع اوليه و توسعه كمي و كيفي فضاي سبز
3 - تعميم فرهنگ حفاظت از محيط زيست و آموزش زيست محيطي كاركنان
4 - تحت كنترل در آمدن پيامدهاي منفي جنبه هاي زيست محيطي سازمان از قبيل آلودگي آب، خاك و هوا
5 - تعهد عملي به بهبود مستمر در كلية فعاليتهاي زيست محيطي  
دريافت گواهينامه ISO 14001:2004 :
در تاييد پياده سازی سيستم مديريت زيست محيطی ، شركت تكلان توس در تاريخ ۱۲∕٧∕٨٥ مطابق با 4/10/2006 موفق به دريافت گواهينامه ISO 14001:2004 از شركت DQS
آلمان گرديد كه اين امر به خوبی نشان دهنده عزم راسخ شركت برای پاسداشت محيط زيست به عنوان سرمايه ای برای نسل های آينده می باشد.

CERTIFICATE  
CERTIFICATE
لطفا كليك كنيد
لطفا كليك كنيد

رعايت قوانين و مقررات :
با توجه به نوع فعاليت شركت ، ماهيت محصولات و پسماندهای حاصله ، پايش و اندازه گيری در كليه موارد مرتبط با محيط زيست به صورت مستمر مطابق با مجموعه قوانين زيست محيطی (چاپ اسفند ٨٣) صورت می پذيرد و نتايج حاصله در بخش محيط زيست و با همكاری كليه واحدهای مرتبط مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد.
برنامه های زيست محيطی :
برای تامين اهداف زيست محيطی و جلوگيری از آسيب رساندن به محيط زيست برنامه های زيست محيطی متناسب با شرايط و نوع فعاليت اين شركت تدوين شده كه در حال پياده سازی و اجرا می باشند چند نمونه آن عبارتند از :
- تصفيه كولانت ضايعاتی و استفاده از پساب حاصله برای آبياری فضای سبز
- تفكيك كليه پسماندها اعم از كاغذ ، چوب ، پلاستيك ، مقوا ، ظروف يكبار مصرف جهت بازيافت
- پياده سازی كامل سيستم آبياری مكانيزه فضای سبز
- تعمير اساسی خودروهای معيوب و جايگزينی آنها
آموزش و ارتباطات :
از آنجا كه آموزش نقش اساسی در سيستم مديريت زيست محيطی ايفا می كند برنامه ريزی جهت دوره های متناوب آموزشی برای كليه پرسنل مرتبط با امور زيست محيطی صورت می پذيرد و تاكنون نيز ادامه دارد .

طراحی شده در مرکز کامپيوتر شرکت توليدی و صنعتی تکلان توس ١٣٨٦

  Toklan Toos Home